t.lời

Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích Weights. Yoga matts - ₩50000 (Gwanak gu) ẩn bài đăng này hiện

 1 2 3
Would rather sell all at same time...better deal for u this way.

1. Dumbbells set
4 x 3kg
4 x 1.5kg
4 x 2.5kg
50,000₩

.
2. Small pink dumbbell
2x 2kg
2x 1kg
15,000₩
.
3. Yoga matts x2
5,000₩
.
OR

50,000₩ for everything.
.
Pickup in person at subway station
  • KHÔNG liên hệ với tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 6597560769

đã đăng:

đã c.n:

hay nhất [?]