t.lời

Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích Kumdo Hogu / Japanese Kumdo Bogu - ₩550000 (Yongsan Seoul) ẩn bài đăng này hiện

tạo/nhà sản xuất: Handmade 1.2mm Bogu
điều kiện: như mới

QC khác của n.dùng này

Hand stitched high quality Kumdo/Kumdo Bogu or Hogu sets. Highly quality hand made and 1.2mm stitching.

When people ask me, "Which is the best Tezashi Bogu set?", and I always answer them 1.2 Bu. I have come across every type of Bogu, and I find that the 1.2Bu stitching is one of the best for usability and looks. The reason is because the Futon is not stiff as the tighter stitch Bogus, making the usability of the Bogu the best. But also, the hand made stitching is close enough to make the Bogu look beautiful. 1.2mm Bu Bogu and use them for every day practice as well as for competition, investing on 1.2mm which is best quality standard.

Paid $1,850.00 USD. Only asking 800- now. I bought it because I wanted to learn Kumdo/Kumdo.

Only used twice. I won't be able to continue Kumdo or Kendo because of my knee injury during my travel back in U.S. not cause of Kumdo. Regardless I won't be able to continue because of the injury so I'm asking fraction of the worth only 700-

No damages like new condition. Selling at a fraction of cost.

Everything for 550-
  • KHÔNG liên hệ với tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 6617667919

đã đăng:

hay nhất [?]