t.lời

Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích Gym mat (Gimpo-si) ẩn bài đăng này hiện

 1 2 3

điều kiện: khá

These are pretty thick mats. They were originally high quality but they are worn down. They don't look all that great but they still function well. I will take whatever best offer I get. You'll either need to pick then up or pay for shipping. They are pretty heavy.
  • KHÔNG liên hệ với tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 6616530690

đã đăng:

đã c.n:

hay nhất [?]